Thursday, April 18, 2013

Rio Fashion Week: Patricia Viera S/14 Collection. @tfnow